دوره آموزش نرم افزارهای حسابداری
 دوره آموزش قوانین مالیاتی به طور کاربردی
 دوره آموزش حقوق و دستمزد به طور کاربردی
 دوره آموزش مالی به طور کاربردی
 دوره آموزش صنعتی به طور کاربردی
دوره آموزش حسابداری شرکت های تعاونی
 دوره آموزش حسابداری شرکتهای بازرگانی
 دوره آموزش حسابداری شرکتهای پیمانکاری
دوره آموزش حسابداری شرکتهای تولیدی
دوره آموزش حسابداری شرکتهای خدماتی
دوره آموزش حسابداری انبار و موجودی کالا
دوره آموزش انبار و انبارداری
دوره آموزش مهارتهای مصاحبه شغلی

 

 

برخی سر فصل ها

 • مفاهیم و تئوری های حسابداری
 • صورت‌های مالی و ثبت‌های روزنامه کل
 • تراز آزمایشی و سود و زیان
 • پیش پرداخت‌ها و پیش دریافت‌ها
 • ثبت و تمدید دفاتر قانونی
 • نوشتن تراز و صورت‌های مالی
 • حسابداری شرکت‌های تجاری و شرکت‌های تولیدی
 •  گزارش موجودی کالا
 • بستن حساب‌های پایان سال
 • اظهارنامه و بیمه و...

 

برخی از سر فصل های نرم افزار هلو

 • مفاهیم و تئوری های حسابداری
 • صورت‌های مالی و ثبت‌های روزنامه کل
 • تراز آزمایشی و سود و زیان
 • پیش پرداخت‌ها و پیش دریافت‌ها
 • ثبت و تمدید دفاتر قانونی
 • نوشتن تراز و صورت‌های مالی
 • حسابداری شرکت‌های تجاری و شرکت‌های تولیدی
 •  گزارش موجودی کالا
 • بستن حساب‌های پایان سال
 • اظهارنامه و بیمه و...

 

 

 

 • بهتر ببینید
 • بهتر ببینید
 • بهتر ببینید
 • بهتر ببینید
 • بهتر ببینید
 • بهتر ببینید